Home » Furniture » จัดสำนักงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

จัดสำนักงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

จัดสำนักงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

บทความนี่ผมจะนำเสนอประสบการณ์ตรงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมให้ทุกท่านใด้อ่านกันนะครับ ผมเริ่มต้นทำงานเมื่อประมาณปี 2540ครับ(หลายคนยังไม่เกิด) เริ่มจากตำแหน่งเล็กๆในองค์กรขนาดเล็กเช่นกัน จากนั้นก็พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการเปลี่ยนที่ทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ได้เห็นรูปแบบการทำงานและแนวคิดของหลากหลายเจ้าของ ทั้งที่เป็นของคนไทย จีน ญี่ปุ่น และชาติตะวันตก

วิธีการบริหารที่ต่างกันไปในต่างองค์กรครับ แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทุกๆองค์กรยังขาดไปคือ การให้ความสำคัญในการเลือกใช้ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และรูปแบบในการจัด แม้คนที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ๆจัดเตรียมไว้ให้ แต่หากสภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอื้อต่อการทำงาน ย่อมส่งผลลดทอนศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเขาไปได้อย่างน่าเสียดาย

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้เหมือนกันหมดทุกแผนกในองค์กร ไม่ใส่ใจถึงวิธีการทำงานของแต่ละฝ่าย เท่ากับละเลยคุณภาพการทำงานของบางฝ่ายไป เช่น ฝ่ายที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  แต่ต้องนั่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับห้องพักครู วางโต๊ะเป็นแถวๆมีกองเอกสารเต็มโต๊ะ คุณคิดว่าความคิดสร้างสรรค์จะมาจากไหนกัน