Home » Furniture » ทริกดีๆ ในการจัดโต๊ะทำงาน

ทริกดีๆ ในการจัดโต๊ะทำงาน

ทริกดีๆ ในการจัดโต๊ะทำงาน

การมีโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบงามตานั้นเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับตัวคุณและองค์กรได้เป็นอย่างดีสำหรับสายตาของบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน ดังนั้นการจัดโต๊ะทำงานนอกจากจะให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ควรจะสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ในการใช้สอยไปพร้อมๆ กัน เริ่มต้นจาก

– ควรจัดหมวดหมู่อุปกรณ์พวกเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในลิ้นชัก โดยจัดลำดับนัยในการใช้งาน อันไหนที่จะต้องใช้สม่ำเสมอ ควรจัดให้อยู่ใกล้มือและสามารถหยิบใช้งานได้ง่าย โดยอาจจะเรียงลดหลั่นความสำคัญเช่นว่า อันไหนที่ต้องใช้ประจำทุกวัน หรือบางอันใช้ในบางครั้ง อย่างเช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษโน้ต ที่เย็บกระดาษ ลิคควิดเปเปอร์ ไส้ดินสอ ลูกแม็ก ควรจัดระดับไว้ก่อนหลังอันที่ใช้บ่อยให้จัดไว้ในลิ้นชักด้านบนสุด และไล่ระดับกันลงมา หรือบางคนอาจจะหาเป็นลิ้นชักเล็กๆ มาวางไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อหยิบใช้ง่ายและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

– แบ่งแยกหมวดหมู่เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ใส่เป็นแฟ้มว่างให้เป็นระเบียบเขียนสันแฟ้มเป็นชื่อเอกสารต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา

– พยายามจัดเก็บสายไฟต่างๆ ที่ต้องใช้ไม่ให้ระเกะระกะสายตา โดยการใช้เทปติดปิดแปะไว้กับโต๊ะทำงาน ถ้าเป็นไปได้ควรติดไว้ในที่ลับหูลับตา เพื่อความสวย 

  ควรกำจัดขยะ พวกเศษกระดาษต่างๆ หรือของที่ไม่จำเป็นออกจากบนโต๊ะทำงานให้ได้ทุกวัน หรือหลังจากเลิกงานตอนเย็นก่อนกลับบ้าน เป็นต้นว่าพวกดินสอ ปากกา กระดาษโน้ตต่างๆ ควรเก็บลงลิ้นชักให้เข้าที่เข้าทาง ทำให้เป็นนิสัยประจำวันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

– จัดแต่งโต๊ะทำงานให้ดูสวยงาม อาจจะเลือกเป็นต้นไม้เล็กๆ หรือที่ใส่ปากกาสวยๆ แก้วน้ำลายเก๋ๆ เพราะว่าโต๊ะทำงานที่ดีนั่นควรจะสะอาด เป็นระเบียบ และดูสวยงาม